تاريخ: 25/5/1391

شماره بخشنامه: 93797/5200/205/24/161 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد پرایس لیست ماشین آلات راهسازی LIUGONG سال 2012 ساخت چین

مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 93797/5200/205/24/161 مورخ 22/5/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است: در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 477 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست 4 برگ پرایس لیست ماشین آلات راهسازیLIUGONG  سال 2012   ساخت چین به نمایندگی شرکت حفار ماشین ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.