تاريخ: 29/6/1391

شماره بخشنامه: 111590/91/747/859/71/198 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد محرومیت استفاده شرکت گروه صرامی از تسهیلات مقرر در ماده 18 دستورالعمل اصلاح پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه‌ای

مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 111590/91/747/859/71/198 مورخ 21/6/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

با عنایت به وصول تصاویر اعلام جرم شماره 46340/90/1422/525/928/1042 گمرک تهران (علیه شرکت گروه صرامی) مستند به تبصره 1 ذیل ماده 17 دستورالعمل اصلاحی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای، شرکت مزبور از تسهیلات مقرر در ماده 18 آن دستورالعمل محروم شده و مطابق بند 9 بخشنامه شماره 46570/91/747/859/71/73 مورخ 17/3/90، خروج محمولات صادراتی شرکت موصوف موکول به وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی معادل 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز میباشد. لذا شایسته است ضمن اقدام،مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.